Affärsjuridik

Affärsjuridiska frågor som vi arbetar med är i huvudsak följande.

 • Upprättande av aktieägaravtal, föreningsstadgar, och köpeavtal.
 • Tvister som uppkommit i affärsförhållanden som kan röra avtalsbrott eller ansvar för en uppkommen skada. Vi arbetar även med tvister i hyres- och arrendenämnder.
 • Avveckling av bostadsrättsföreningar.

Familjerätt

Familjerätt reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Vi kan exempelvis hjälpa till att upprätta:

 • Framtidsfullmakter
 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev och
 • Testamenten

Vanliga problem inom familjerätten rör tvist om arv då fråga uppkommit om någons laglott har blivit kränkt.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och hjälper också till att genomföra generationsskiften.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt handlar om regler som rör fast egendom, ägarfrågor och fastigheters nyttjande, exempelvis:

 • Hyresavtal
 • Bostadsrätt
 • Köp och försäljning av fast egendom
 • Arrende och servitut

Vanliga problem rör fuktskador som upptäckts i samband med ett fastighetsköp och frågan om det utgör ett dolt fel.

Inom hyres- och arrenderätten hjälper vi ofta till med att skriva tydliga kontrakt för att undvika framtida problem. Vi hjälper också till med uppsägningar, avhysningar och krav på ersättning eller skadestånd.

Jordabalken