℘ Affärsjuridik

Kommersiell rätt

Vi erbjuder våra tjänster inom affärsjuridik till små och medelstora företag i behov av juridisk representation och rådgivning. Vi hanterar ärenden inom avtalsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, generationsskiften och tvister.

Vi är engagerade och som klient hos oss får du kompetent rådgivning av en jurist som det går lätt att få tag på. Välkommen att kontakta oss.

Avtal

De avtal ditt företag upprättar med affärspartners, kunder och leverantörer bildar en viktig grund för verksamheten. Genom att ta hjälp av juridisk expertis vid upprättandet av avtal minskar du riskerna för problem på grund av otydliga eller ofördelaktiga avtalsvillkor. Oavsett vilken typ av avtal du behöver så skapar vi tillsammans med dig de bästa förutsättningarna och minskar på så vis risken för framtida tvister.

Avtalets viktigaste funktion är att tydligt dokumentera vilka rättigheter och skyldigheter parterna har kommit överens om.  Vi kan hjälpa dig så att inga tveksamheter uppstår om vad du och din motpart har förbundit er till när ni undertecknar avtalet.

Har ni redan ingått ett avtal där det finns tveksamheter om vad som gäller så hjälper vi till att granska avtalet för att identifiera oklarheter och minimera potentiella risker. Om nödvändigt hjälper vi dig att i samråd med din motpart göra förändringar i avtalet.

Avtalstvister löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Vi börjar med att granska situationen och bedöma riskerna, med målsättningen att snabbt hitta en fördelaktig lösning och bevara en god relation med motparten. Visar det sig omöjligt att hitta en samförståndslösning kan tvisten behöva lösas med hjälp av domstol. Vill ni driva tvisten i domstol kan vi företräda er.

Aktieägaravtal / kompanjonsavtal

När flera personer bedriver företag tillsammans bör förutsättningarna för samarbetet regleras i skrift. Detta sker genom att ett s.k. aktieägaravtal eller kompanjonsavtal upprättas. På så vis förebyggs osämja och tvister men avtalet kan också underlätta den dagliga verksamheten. I avtalet regleras ansvarsfördelning, finansiering, ramar för verksamheten, framtida exit m.m. Vi hjälper er och ger råd om vad avtalet bör innehålla och upprättar ett för parterna juridiskt bindande avtal.

Bolagsrätt

Oavsett om företaget bedrivs genom aktiebolag, handelsbolag, enskild firma eller i annan form uppkommer frågor om bildande, avveckling, generationsskifte, extern försäljning m.m. Vi hjälper er att hantera dessa frågor.

Äktenskapsförord

Vid äktenskapsskillnad kan det bli problem för en företagare att fortsätta sin näringsverksamhet. Det finns därför anledning att i tid fundera över de ekonomiska konsekvenserna av en separation och om det finns behov av ett upprätta ett äktenskapsförord.

Testamente

Det kan finnas anledning att fundera igenom hur ett framtida arv ska fördelas. För en näringsidkare finns också ofta ett behov att ange vem som ska ta över företaget och hur det ska gå till. Det är också vanligt att i ett testamente ange att ett arv ska vara enskild egendom.