℘ Fastighetsrätt

Fastighet, hyra och arrende

Inom fastighetsrätten finns många komplexa regler och avtal. För många är köp av fastighet den största affären man gör i sitt liv. Det är klokt att anlita en kompetent jurist för att hantera och ge råd när det gäller allt från gåva av fastighet till avhysning av hyresgäst.

Advokat Torbjörn Persson har arbetat som jurist på LRF konsult och därför kommit att upparbeta specialistkompetens vad gäller lant- och skogsbruksfastigheter. Vi kan bistå dig i frågor som rör fastighetsrätt, hyresrätt och arrenderätt. Vi har också kompetens att bistå klienter vid tvister i domstol och hyresnämnd. Vi företräder både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och andra privatpersoner.

Vi hjälper t.ex. till med:

  • Upprättande och förhandling av avtal
  • Uppsägningar av avtal
  • Tvister med anledning av fastigheter, hyra och arrende
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Hyres- och arrendefrågor
  • Bostadsrättsfrågor

Vi är engagerade och som klient hos oss får du kompetent rådgivning av en jurist som går lätt att få tag på. Välkommen att kontakta oss.

Fastigheter

En vanlig tvistefråga är om en fastighet har så kallade dolda fel. Ofta handlar det om fuktskador i badrum eller en bristande dränering. Vid köp av fast egendom har köparen undersökningsplikt, d.v.s. köparen har ett eget ansvar att undersöka fastigheten innan köpet. Det en köpare har upptäckt, eller borde kunnat upptäcka, innan köpet kan i regel inte hävdas vara ett fel som säljaren ska ansvara för. Det finns dock vissa undantag. Ibland gör mäklaren eller besiktningsmannen fel och kan vara ersättningsskyldig. Med vår erfarenhet av domstolsprocesser kan vi hjälpa till med att bedöma dina chanser att vinna en tvist i domstol. Önskar du driva tvisten kan vi företräda dig i domstol.

För att en överlåtelse av fast egendom ska vara giltig, oavsett om det är köp eller gåva, ska vissa formella krav vara uppfyllda. Ett avtal om överlåtelse av fast egendom måste vara upprättat skriftligen och innefatta en tydlig överlåtelseförklaring. Det krävs även att alla andra villkor för överlåtelsen finns med i det skriftliga avtalet, annars är villkoren ogiltiga. Vid gåva av fast egendom vill givaren ofta ställa särskilda villkor på mottagaren, t.ex. villkor om enskild egendom. Det är även vanligt med villkor som begränsar gåvotagarens rätt att sälja egendomen vidare till någon annan. Vi kan bistå med råd och hjälpa till med att upprätta de handlingar som behövs för att genomföra en överlåtelse.

Överlåtelse kan även ske genom bodelning och vid arvskifte, där formkraven är något annorlunda och får skattekonsekvenser. Kontakta oss innan en överlåtelse ska ske för att få synpunkter och tips om alternativa lösningar.

Hyresrätt och bostadsrätt

Vi företräder både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokalhyresgäster och privata hyresgäster. Det gör att vi är väl insatta i de frågor som har betydelse för dig som klient. Det kan handla om att du som fastighetsägare vill hyra ut lokaler eller bostäder eller säga upp och avhysa hyresgäster. Det kan också handla om att du som hyresgäst vill säga upp ett hyresavtal eller har blivit uppsagd. Vi företräder också bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare i olika ärenden.

Arrende

Vår erfarenhet av arbete med lant- och skogsbruksfastigheter gör oss särskilt kompetenta i frågor som rör arrenden. Arrende är när en markägare ger någon annan rätt att använda jord eller mark mot en ersättning. Arrendeavtalet, med undantag av lägenhetsarrende, måste vara skriftligt. Upplåtelsetiden, förutsatt att det inte är fråga om livstids nyttjanderätt, är som längst 50 år och inom detaljplanelagt område max 25 år. Det finns också vissa minimitider för de olika arrendetyperna. Vi bistår markägare och arrendatorer inom alla olika arrendetyper. Det kan exempelvis gälla att upprätta eller säga upp avtal, bistå i tvister om förverkande eller ge allmänna råd som rör arrenden.