Personuppgiftspolicy

Skapad: 180430

Uppdaterad: 190519

Behandling av personuppgifter enl. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänt

Som ett led i vår verksamhet kan vi, AdvokatByrån Torbjörn Persson nedan kallad AdvokatByrån, komma att behandla personuppgifter som rör dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag då vi behöver behandla uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur AdvokatByrån behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Fredrik Ehrlin är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

1. Personuppgifter med anknytning till uppdrag

Om du eller någon annan anlitar AdvokatByrån för ett uppdrag kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 1.

1.1. Personuppgifter som kan beröras

a) För klient som är fysisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), kopia av pass eller annan identitetshandling, uppdragsbenämning, uppgift om vad uppdraget avser och syftar till, uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer samt uppgift om vår fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klienten.

b) För klient som är juridisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och kopia av pass eller annan identitetshandling för kontaktperson respektive verklig huvudman för klienten samt uppgifter i registreringsbevis eller liknande för klienten.

c) För motpart som är fysisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) samt uppdragsbenämning.

d) För motpart som är juridisk person: Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) för kontaktperson hos motparten.

e) För andra personer som förekommer i uppdraget (t.ex. motpartsombud, skiljemän, för uppdraget anlitade andra konsulter samt vittnen): Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer).

f) Andra personuppgifter än enligt a) – e) ovan som uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar.

I övrigt behandlar vi inga känsliga personuppgifter.

1.2. Insamling av uppgifter

Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, motpart, motpartsombud eller annan person som förekommer i uppdraget eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller källor.

1.3. Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra erforderliga jävskontroller, att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver frånträda uppdraget samt att fullgöra våra legala- eller avtalsförpliktelser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt sådan kontroll och utvärdering och ett effektivt och korrekt sådant beslutsunderlag respektive av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, andra tillämpliga lagar samt Advokatsamfundets regelverk.

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra fakturering, redovisning av uppdraget och arvode och kundfordringsindrivning samt att i övrigt tillvarata våra rättigheter med anknytning till uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation och möten med i uppdraget förekommande personer, en effektiv och korrekt dokumentation, administration, handläggning i övrigt samt utvärdering av uppdraget respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen intern statistik och analys samt utveckling av vår verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att följa och utveckla verksamheten.

1.4. Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i följande fall och då med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk:

a) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens försäkringsgivare, motpart, motpartsombud, skiljenämnd, domstol, myndighet, bank, annan med anknytning till uppdraget engagerad konsult eller liknande person i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata klientens intressen och inte strider mot klientens instruktioner.

b) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens revisor eller annan person i enlighet med klientens instruktioner.

c) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Finanspolisen när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.

d) Personuppgifter kan, när vi har klientmedel för klienten hos banken, komma att lämnas ut till vår bank när banken begär upplysning om klienten och verklig huvudman och vår dokumentation kring detta enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, förutsatt att klienten som ett villkor för användandet av vårt klientmedelskonto har samtyckt till att sådant utlämnande får ske.

e) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Advokatsamfundet när och i den utsträckning vi är skyldiga eller berättigade att göra det enligt Advokatsamfundets regelverk.

f) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet eller annan när och i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma beslut från myndighet eller domstol.

g) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår ansvarsförsäkringsgivare, vår revisor, vår mäklare av ansvarsförsäkring, ombud vi eller sådan ansvarsförsäkringsgivare anlitat, Kronofogdemyndigheten, inkassoföretag, domstol, skiljenämnd eller vår motpart eller dess ombud i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

1.5. Lagringstid

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar AdvokatByrån enligt regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Trots det sagda kan vi även därefter komma att lagra namn, personnummer (eller motsvarande uppgift) och uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk. Se även under punkten 2 och 3 om vissa uppgifter som rör kontaktpersoner m.fl. 

2. Personuppgifter om kontaktperson hos klient, leverantör eller samarbetspartner

Om du är, eller är kontaktperson hos, klient, leverantör eller samarbetspartner till oss kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 2.

2.1. Personuppgifter som kan beröras

Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om dina kontaktpersoner hos oss samt anteckningar och sammanfattningar från möten eller samtal vi haft med dig. Inom ramen för ett uppdrag kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

2.2. Insamling av uppgifter

Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag i enlighet med punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

2.3. Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

a) Personuppgifterna kan komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

b) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera relationen med klienten/leverantören/samarbetspartnern. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att administrera relationerna med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners.

c) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, vidmakthålla och utveckla relationen med klienten/leverantören/samarbetspartnern och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom tillställande av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att vidmakthålla och utveckla relationerna med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.

2.4. Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i enlighet med punkten 1 och då med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk.

2.5. Lagringstid

I den del uppgifterna är del av ett uppdrag lagras de i enlighet med punkten 1. Härutöver kan personuppgifterna komma att lagras så länge som klient-/leverantörs-/samarbetspartsrelationen föreligger och raderas inom tre månader efter att klient-/leverantörs-/samarbetspartsrelationen sagts upp av oss eller klienten/leverantören/samarbetspartnern eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson för klienten/leverantören/samarbetspartnern upphört. Trots det sagda kan personuppgifter utgörandes av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e‑postadress och telefonnummer) och uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick komma att lagras även därefter för att behandlas för marknadsföringsändamål, tills du motsätter dig det, varvid de raderas. Dina personuppgifter kommer dock alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

3. Personuppgifter om annan person

Om du är, eller är kontaktperson hos, potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 3.

3.1. Personuppgifter som kan beröras

Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, anteckningar och sammanfattningar från möten eller samtal vi haft med dig. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter. Inom ramen för ett uppdrag kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

3.2. Insamling av uppgifter

Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag i enlighet med punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klient, leverantör, samarbetspartner, potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

3.3. Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

a) Personuppgifterna kan komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

b) Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, vidmakthålla och utveckla relationen med dig som potentiell klient/leverantör/samarbetspartner eller med potentiell klient/leverantör/samarbetspartner du är kontaktperson hos och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom tillställande av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att etablera, vidmakthålla och utveckla relationerna med potentiella klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.

3.4. Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kan komma att delas med vår revisor vid utförandet av internrevision.

3.5. Lagringstid

I den del uppgifterna är del av ett uppdrag lagras de i enlighet med punkten 1. Härutöver kan personuppgifterna komma att lagras tills du motsätter dig det, varvid de raderas.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från AdvokatByrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

5. Uppdateringar av denna personuppgiftpolicy

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

6. Kontakt

Har du frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, vänlig hör av dig till:

AdvokatByrån Torbjörn Persson

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

 

Advokat Torbjörn Persson

Telefon 070-680 23 80

E-post torbjorn@advokatbyran.net

 

Biträdande jurist Fredrik Ehrlin

Telefon 073-512 22 82

E-post fredrik@advokatbyran.net