℘ Familjerätt

Bouppteckning och arvskifte

När en person går bort uppstår en rad juridiska frågor. Saker och tillgångar som personen lämnat efter sig ska fördelas mellan arvtagarna. Vi kan hjälpa till hela vägen från att göra en boutredning och upprätta en bouppteckning till att skifta arvet. Uppslitande arvstvister kan ofta undvikas genom att anlita en erfaren advokat tidigt i processen. Vi företräder dödsbodelägare i bouppteckningar, är ombud i arvstvister och åtar oss uppdrag som boutredningsmän.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du dör. Ett testamente kan underlätta för dina efterlevande i en situation som redan är svår att gå igenom. Det kan också skydda din efterlevande partner om ni är sambor och minskar risken för tvister.

Det finns vissa formkrav för testamenten som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testator inför två närvarande vittnen. Vittnena ska därefter med sina underskrifter intyga att testator skrivit under testamentet, att denne är vid sunt och fullt förstånd och upprättat testamentet frivilligt. Vittnen får inte vara släkt med testator eller testamentstagare eller själva nämnda i testamentet. Inte heller make eller sambo får vara vittne.

Vi kan hjälpa till att upprätta ett testamente som håller juridiskt. 

Gåvobrev

Gåvobrev skrivs för att dokumentera att en gåva har lämnats och om gåvogivaren ställt vissa villkor för gåvan. Det kan tyckas vara lätt att ge en gåva men gåvor kan t.ex. orsaka arvstvister. Genom ett gåvobrev kan risken för osämja och tvister minskas. För fastigheter och tomträtter är det dessutom ett krav att det finns ett skriftligt gåvobrev. Det ska också vara bevittnat av två personer. Även gåvor av bostadsrätter måste ske genom gåvobrev.

I ett gåvobrev kan du ange olika villkor. Om du anger att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom ingår den inte vid bodelningen för det fall gåvotagarens skulle skilja sig. Du kan också ange om gåvan ska vara ett förskott på arv eller inte för att undvika missförstånd och tvister mellan dina arvingar. Vi kan hjälpa till med att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev som passar dina önskemål.

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska hjälpa dig med dina personliga och ekonomiska intressen om du inte längre har förmågan att fatta egna beslut. Tanken med framtidsfullmakten är att den ska vara ett alternativ till god man. Framtidsfullmakten ger dig bland annat möjlighet att låta en anhörig eller vän betala dina räkningar, sköta bankärenden, teckna avtal och även att sälja fast egendom. Att skriva en framtidsfullmakt är en förhållandevis ny möjlighet. Tidigare var man hänvisad till att ansöka om god man eller förvaltare. 

Framtidsfullmakten skrivs innan din förmåga blir nedsatt, d.v.s. medan du är frisk. En framtidsfullmakt måste bevittnas för att gälla. Vittnena ska vara minst 15 år och får inte vara släkt med fullmaktsgivaren. Du kan återkalla en framtidsfullmakt om den inte har tagits i bruk. I händelse av att du avlider fortsätter framtidsfullmakten normalt sett att gälla.

Vi kan ge råd om vad du bör tänka på när du lämnar en en framtidsfullmakt och även hjälpa till med att skriva en fullmakt som uppfyller alla juridiska krav.

Äktenskapsförord

Som huvudregel är egendom som makar äger s.k. giftorättsgods. Det innebär att vid en eventuell framtida skilsmässa ska denna egendom fördelas lika mellan de tidigare makarna. Detta gäller oberoende av om tillgångarna förvärvats före äktenskapet eller under äktenskapet. Makar kan dock genom att upprätta ett äktenskapsförord undanta egendom från bodelning. Det kan t ex vara en fastighet som önskas bevaras i släkten eller ett företag som en av makarna driver.

Vi vet att det upplevs som en känslig fråga att ta upp äktenskapsförord med sin make eller blivande make. Men det kan bespara er och era anhöriga uppslitande tvister om ni i förväg kan komma överens om vad som ska hända om ni en dag skulle skilja er, eller när en av er går bort.

Vi har lång erfarenhet av att skriva äktenskapsförord. Kontakta oss för en rådgivning så hjälper vi er att upprätta ett äktenskapsförord som passar just er. 

Samboavtal

Om du lever som sambo är det viktigt att veta vad som gäller vid en eventuell separation, t.ex . vilken egendom som ingår i en bodelning. I en bodelning mellan sambor ingår gemensamt införskaffad bostad och gemensamt införskaffat bohag. Annan egendom omfattas inte. Det spelar ingen roll vem av samborna som betalat för bostaden och bohaget. En bostad är samboegendom om den har införskaffats för att vara sambornas gemensamma permanentbostad och bohag är samboegendom om det införskaffats för gemensamt bruk för permanentbostaden.  

Vi vet att det upplevs som en känslig fråga att ta upp samboavtal med sin sambo eller blivande sambo. Men det kan bespara er och era anhöriga uppslitande tvister om ni i förväg kan komma överens om vad som ska hända om ni en dag skulle separera, eller när en av er går bort. Det är bra att skriva samboavtal som på ett tydligt sätt anger hur ni vill dela upp era tillgångar.

Vi har lång erfarenhet av att skriva äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss för en rådgivning så hjälper vi er att upprätta ett samboavtal som passar just er.